Ц

  • Цена на затваряне (Closing Price)
    Цената на определена валута или финансов инструмент в края на търговията за даден ден.
  • Ценни книжа
    книжа, които дават на своите собственици правото да получават паричен доход. Те се делят на книжа с определена лихва и книжа с променлив доход. Към първите се отнасят, например облигациите, към вторите акциите
Share

Коментарите са забранени.